Bialetti French Press

Bialetti French Press 3130


[amazon_link asins='B006BMBLW2' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='f930aec3-dc15-11e6-b299-1b7ed68e3239'] [wp-review id=""]
Bialetti Kanne

Bialetti Kanne 3190 *French Press*


[amazon_link asins='B00GU5L4EA' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='f91e311f-dc18-11e6-ac6c-f7d2d69ab396'] [wp-review id="536"]
Caffettiera von Bodum - Kaffeezubereiter

Bodum® Caffettiera Kaffeebereiter


[amazon_link asins='B00008WU98' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='5007688e-d81e-11e6-b5b5-2975da1b1141']

[wp-review id="375"]

Bodum Chambord Kupfer

Bodum® Chambord Kupfer


[amazon_link asins='B00PW53CR6' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='7c71d24d-d96f-11e6-bf54-d521c02b2bc9'] [wp-review id="434"]
Edelstahl Cafetiére

Cafetiére Edelstahl Columbia von Bodum®


[amazon_link asins='B00005YY9X' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='d2694c1e-dbd2-11e6-a40f-73b215289d69'] [wp-review id=""]
Kupfer Cafetiére

Cafetiére Kupfer Thermo 1L


[amazon_link asins='B01LLGWEDC' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='875a3ef1-dbe9-11e6-928c-ed0074fc34f8'] [wp-review id="483"]
Design Kaffeebereiter

Design Kaffeebereiter Theo


[amazon_link asins='B01KU8Z632' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='1b2fcf76-dbcf-11e6-8c33-ff4df2bf4533'] [wp-review id=""]
French Press Kupfer

French Press Kupfer Design von bonVIVO®


[amazon_link asins='B01CQWPYIW' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='cc6fe7ff-d96c-11e6-8603-c3f6217b4d50'] [wp-review id="424"]
Camping Kaffeebereiter

Kaffeebereiter Camping French Press *Thermo*


[amazon_link asins='B01MQVKU1L' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='8a11c438-dbf1-11e6-b3f4-0f536f06ff76'] [wp-review id="488"]
doppelwandiger Kaffeebereiter

Kaffeebereiter Doppelwandig French Press


[amazon_link asins='B01FDE9QFW' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='dad60f03-d988-11e6-80f7-0bb3447fff11'] [wp-review id="445"]
Kaffeebereiter mit Siebstempel

Kaffeebereiter mit Siebstempel


[amazon_link asins='B01D4EVXVS' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='bfe74beb-dbc7-11e6-9cfa-291d83d8c4ec'] [wp-review id="459"]
Kaffeebereiter ohne Kunststoffe

Kaffeebereiter ohne Plastik


[amazon_link asins='B01M5AGMLN' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='77bd1747-dbc5-11e6-9ec5-29c948af5b05'] [wp-review id="454"]
Kaffeebereiter Thermo Edelstahl

Kaffeebereiter Thermo Edelstahl *doppelwandig*


[amazon_link asins='B0195GP6P8' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='5d0790f1-d98a-11e6-8afb-a18c20006b0a'] [wp-review id="449"]
Kaffeebereiter Le Creuset

Le Creuset Kaffeebereiter


[amazon_link asins='B008SA0OZU' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='ccba7ff2-dbca-11e6-9008-f32e1294d4cf'] [wp-review id="461"]