Bodum Chambord Kupfer

Bodum® Chambord Kupfer


[amazon_link asins='B00PW53CR6' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='7c71d24d-d96f-11e6-bf54-d521c02b2bc9'] [wp-review id="434"]
Kupfer Cafetiére

Cafetiére Kupfer Thermo 1L


[amazon_link asins='B01LLGWEDC' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='875a3ef1-dbe9-11e6-928c-ed0074fc34f8'] [wp-review id="483"]
French Press Kupfer

French Press Kupfer Design von bonVIVO®


[amazon_link asins='B01CQWPYIW' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='cc6fe7ff-d96c-11e6-8603-c3f6217b4d50'] [wp-review id="424"]
Kupfer Pressstempelkanne

Pressstempelkanne Kupfer


[amazon_link asins='B01CQWR50W' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='8b155723-dbd4-11e6-a240-2fe7ee90673d'] [wp-review id="477"]